0item(s)

Nincs termék a kosárban.

Product was successfully added to your shopping cart.

Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

  A Rákos Zsuzsanna e.v. Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

  A jelen szabályok különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerültek kialakításra:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény valamint
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
  • a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletet

  Fogalommeghatározások

  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 2. ADATKEZELŐ

  Rákos Zsuzsanna e.v.
  Székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 16/2.
  Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Nyilvántartási szám: 51082284
  Adószám: 68007485-1-41
  Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002710
  Telefon: +36 30 685 8600
  Email-cím: info@ruscona.hu

 3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

  1. Kapcsolatfelvétel

   Kezelt személyes adatok:

   • név,
   • e-mail cím,
   • telefonszám

   Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás, a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

   Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1) pont; az Érintett hozzájárulása

   Az adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

  2. Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés

   Kezelt személyes adatok:

   • az Érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve),
   • neme,
   • állampolgársága, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
   • és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
   • lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma
   • társadalombiztosítási azonosító jele,
   • adóazonosító jele,
   • a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
    • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
    • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
    • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
    • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
   • munkajogi státusz

   Az adatkezelés célja: képzéséken történő részvétel, Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek telesítése, OSAP

   Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk b) pont; az Érintett és az Adatkezelő között szerződéskötés (felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján), valamint GDPR 6. cikk c) pont; jogszabályi előírás

   Az adatkezelés időtartama: a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig

  3. Nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés, rendezvény

   Kezelt személyes adatok:

   • az Érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja neve),
   • neme,
   • lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe és telefonszáma
   • adóazonosító jele,
   • a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
    • (legmagasabb iskolai) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
    • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
    • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
    • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
   • munkajogi státusz

   Az adatkezelés célja: képzéséken történő részvétel, Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek telesítése, OSAP

   Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk b) pont; az Érintett és az Adatkezelő között szerződéskötés (felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján), valamint GDPR 6. cikk c) pont; jogszabályi előírás

   Az adatkezelés időtartama: a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig

 4. ADATTOVÁBBÍTÁS

  Adattovábbítás az EU-n kívülre, illetve nemzetközi szervezet részére nem történik.
  A kezelt személyes adatok kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók felé, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes hatóságok, bíróságok részére kerülnek átadásra.

 5. ADATFELDOLGOZÓK

  1. Tárhely szolgáltató

   Név: Moderné Webstránky s.r.o.

   Székhely: Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia

   Elérhetőség: info@modernewebstranky.sk

  2. Oktatási tevékenységet végző szolgáltató

   Név: Rákos Zsuzsanna e.v.

   Székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 16/2.

   Elérhetőség: info@ruscona.hu

  3. Könyvelés

   Név: Qualitas System Kft.

   Székhely: 1141 Budapest, Vezseny utca 4-6. B. ép. 1. em. 5.

   Elérhetőség: info@qualitassystem.hu

 6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  1. Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
  2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
  3. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
  4. Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
  5. Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
 7. AZ ÉRINTETT JOGAI

  Tájékozódáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

  Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR szerint meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

  A helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR szerint meghatározott indokok valamelyike fennáll.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adathordozhatósághoz való jog
  A GDPR által írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

  A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

  Hozzájárulás visszavonásához való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 8. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) http://www.naih.hu/kapcsolat.html – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.