Cart0Item(s)

Nincs termék a kosárban.

Product was successfully added to your shopping cart.

Adatkezelési tájékoztató

Süti beállítások megváltoztatása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Slavomíra Skýpalová - RUSCONA (székhely: Železničná 461/10, 98701, Poltár, Szlovákia) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját egyebek mellett a 2018-ban hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseivel összehangban.
 2. A Slavomíra Skýpalová - RUSCONA (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ruscona.hu  weboldal (a továbbiakban Weboldal) működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Felhasználók) adatait kezeli.
 3. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI

 • Székhely és levelezési cím: Železničná 461/10, 98701, Poltár, Szlovákia
 • Telefonszám: +36 30 685 8600
 • Email cím: info@ruscona.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 1. REGISZTRÁCIÓ
  • A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
   • email cím (felhasználónév)
   • jelszó
   • saját név
   • számlázási adatok (számlázási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám),
   • szállítási adatok (szállítási név, ország, irányítószám, település, utca, házszám),
   • cég vevő esetén adószám
   • telefonszám, illetve mobil hívószám
  • Mindezen adatok megadása a vásárlás lebonyolításához (ezen az árak megtekintéséhez, a megrendelés feladásához, a kapcsolattartáshoz és a számlázáshoz), mint ADATKEZELÉSI CÉLHOZ szükségesek.
 2. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
  • A www.ruscona.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A feliratkozást a látogatónak kell kezdeményeznie a jelölőnégyzet bejelölésével. A szolgáltató különféle rendezvényeken papír alapon is felajánlhatja a hírlevélre való feliratkozást, és az ehhez kapcsolódó adatkezelés engedélyezését. Ilyen esetekben az aláírt papír alapú nyilatkozatot az Szolgáltató az adatkezelés időtartamáig megőrzi. A hírlevél küldéshez a Szolgáltató a regisztrációkor megadott alábbi adatokat használja fel:
   • Név
   • Email cím
   • Számlázási/szállítási cím, irányítószám
   • Számlázási/szállítási cím, helység
 3. EGYÉB KEZELT ADATOK
  • A regisztációkor NEM kötelezően a következő adatok megadását kérjük.
   • Szakterület: Műköröm/Lábápolás/Műköröm + lábápolás/Magán vásárló
   • Balkezes - jobbkezes
   • Saját honlap
   • Szalon neve, címe
  • Ezen adatok kezelésének céljai a következők:
   • Hírlevél testreszabása vagy szelektív kiküldése
   • Alkalmi testreszabott ajánlat vagy tájékoztató küldése
   • A szakterület esetén a magánvásárlók által vásárpolható termékek korlátozása biztonsági, szakmai vagy szerződéses okok miatt
   • Saját anoním statisztikák készítése
 4. TECHNIKAI ADATOK
  • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

   1. Az adatkezelésre a www.ruscona.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
   2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
   3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme.
   4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
   5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó, aki az e-mail címet regisztrálta.

   AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

   1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése - beleértve a kötelező és nem kötelező adatokat is - a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig vagy a regisztráció felhasználó általi törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
   2. felhasználó belépés után minden adatát módosíthatja, illetve a nem kötelező adatait (EGYÉB ADATOK) törölheti.
   3. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
   4. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

   AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

   1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
   2. Informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
   3. A szolgáltató a Felhasználó személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

   A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
   2. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználó személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
   3. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
    Levelezési cím: Železničná 461/10, 98701, Poltár, Szlovákia
    Ügyfélszolgálat: info@ruscona.hu,
    A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
   4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat. Ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
   5. A Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
   6. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
    • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
    • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
   7. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a eboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

   HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

   1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
   2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
   3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
   4. Hírlevél
    • A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
    • Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználónak a hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.
   5. Személyre szabott hírlevél
    • A szolgáltató a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.
    • A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben a Felhasználó leiratkozik a szolgáltató hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

   1. Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
   2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
   3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
   4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók a weboldalak felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Felhasználónak a weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által a weboldalon biztosított módon.