0item(s)

Nincs termék a kosárban.

Product was successfully added to your shopping cart.

Játékszabályzat

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért és elfogadja.

1. A játék szervezője

Ruscona Magyarország (képviseli: Rákos Zsuzsanna E.V.,1133 Budapest, Ipoly u. 16/2., adószám: 6800-7485-1-41) továbbiakban , mint Szervező.
A Facebook semmilyen szervező szerepet nem tölt be ebben a játékban, ez kizárólag a Ruscona Magyarország szervezése.

2. A játék időtartama

A játék 2021. szeptember 25. napján 23 óra 30 perctől 2021. október 01. napján 20 óra 00 percig tart.

3. Nyeremények

A játékban a következő nyeremény kerülnek kisorsolásra: ERŐSÍTETT GÉL LAKKOZÁS ÉS OMBRE TITKOK ÉS DÍSZÍTÉSEK SEGÉDANYAGHOZ 1-1 FŐRÉSZÉRE CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG. A TÖBBI HELYESEN VÁLASZOLÓ 5 900 Ft helyett 4 800 Ft-ért juthat hozzá a fenti 2 segédanyaghoz, amennyiben 2021. október 31-ig csatlakoznak.

4. A játékban történő részvétel feltételei

A játékban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik bemutatják kis videóban kedvenc Ruscona terméküket.

A játék időtartama alatt egy játékos az online felületen egy alkalommal jogosult játszani.

Azon játékosok, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból.

A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.

5. A nyertesek sorsolása

A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz játék 2021. szeptember 25. napján 23 óra 30 perctől 2021. október 01. napján 20 óra 00 percig beérkezett HELYES válaszok beküldői közül 2021. október 02. napján 11 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással összesen a 3. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertest sorsol ki.

6. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények másra szabadon átruházhatók, azonban készpénzre nem válthatók, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.

A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a Facebookon a válaszadáskor használt profilján. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni.
A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben az értesítés napjáig Facebook profilja megváltozik, vagy megszűnik.
A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező személyesen adja át székhelyen előre egyeztetett időpontban, vagy postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adózás és egyéb költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021. szeptember 25.