Cart0Item(s)

Nincs termék a kosárban.

Product was successfully added to your shopping cart.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Rákos Zsuzsanna E.V.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Slavomíra Skýpalová – RUSCONA által üzemeltetett https://ruscona.hu/ domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül Slavomíra Skýpalová – RUSCONA megbízásából Rákos Zsuzsanna E.V. (a továbbiakban: „Rákos Zsuzsanna E.V.”) által meghirdetett kézápoló- és műkörömépítő továbbképzésekre (a továbbiakban: „Képzés”) történő jelentkezésre és a Képzésen történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Rákos Zsuzsanna E.V. és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”). A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. A Képzés szervezője a Rákos Zsuzsanna E.V. • Székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 16/2• E-mail cím: info@ruscona.hu • Telefonszám: +36 30685 8600 • Adószám: 68007485-1-41 • Nyilvántartási szám: 51082284• Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002710
 2. A jelen ÁSZF a Képzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljeskörűen szabályozza Rákos Zsuzsanna E.V. és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
 3. Rákos Zsuzsanna E.V. kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt Rákos Zsuzsanna E.V. és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek írásbelinek fogadják el az egyszerű elektronikus levelet (e-mail). A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
 4. A Weboldalon keresztül a Képzésre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
 5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Rákos Zsuzsanna E.V. általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket Rákos Zsuzsanna E.V. az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Rákos Zsuzsanna E.V. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

JELENTKEZÉS

 1. A Jelentkező a Képzéssel kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@ruscona.hu e-mail címen, vagy a +36 30 6858600-as telefonszámon.
 2. Képzési díj: A Képzésen történő részvételért fizetendő mindenkori bruttó képzési díj a Weboldalon kerül feltüntetésre.
 3. A Képzés részvételi díja változtatásának jogát Rákos Zsuzsanna E.V. fenntartja, azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Jelentkezőre minden esetben az az ár irányadó, amely a jelentkezési lap elküldésekor a Weboldalon irányadó volt.
 4. Amennyiben a Weboldalon a Rákos Zsuzsanna E.V. minden elvárható gondossága ellenére nyilvánvalóan hibás ár kerül feltüntetésre, Rákos Zsuzsanna E.V. nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
 5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést Rákos Zsuzsanna E.V. csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Rákos Zsuzsanna E.V. a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 6. Rákos Zsuzsanna E.V. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

A JELENTKEZÉS MENETE

 1. A Jelentkező a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor – figyelemmel a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény ( továbbiakban: Fktv) 21. §-ában foglaltakra- a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatokat: a) a képzésben részt vevő személy aa) természetes személyazonosító adatait, ab) nemét, ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát, ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, ae) társadalombiztosítási azonosító jelét, af) adóazonosító jelét, b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével, bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
 2. Az Fktv. 21. § (2) bekezdése értelmében a fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
 3. A fenti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
 4. Rákos Zsuzsanna E.V. a felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. Rákos Zsuzsanna E.V. a Jelentkezési lapon megadott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
 5. Rákos Zsuzsanna E.V. tájékoztatja Jelentkezőt, hogy a fenti adatok megadása nélkül a Képzésre nem jelentkezhet, mivel azok kötelező kezelését az Fktv. 21. §-a írja elő.
 6. A Jelentkező a „Jelentkezés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.
 7. Rákos Zsuzsanna E.V. a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti Rákos Zsuzsanna E.V. felé az info@ruscona.hu e-mail címen.
 8. A képzésre történő jelentkezést annak megküldésétől számított 48 órán belül igazolja vissza Rákos Zsuzsanna E.V., a Jelentkező által megadott e-mail címre. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre.
 9. A részvételi díj azonnali megfizetésére lehetőség nyílik az info@ruscona.hu regisztrációs felületéről indított bankkártyás utalással is. Kapcsolódó adatkezelési információk az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak. Rákos Zsuzsanna E.V. részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.
 10. Amennyiben a Jelentkező banki átutalással kívánja fizetni a képzési díjat, akkor annak mértékét a visszaigazolás mellékleteként megküldött ún. Díjbekérő tartalmazza. A képzési díjat a Díjbekérő megküldésétől számított három naptári napon belül kell megfizetni a Díjbekérőn megadott számlára. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy rá a lemondási feltételekben meghatározottak vonatkoznak.
 11. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj Rákos Zsuzsanna E.V. bankszámláján jóváírásra kerül.
 12. A számla bármely fizetési mód esetén a jóváírást követően elektronikus úton kerül megküldésre.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Jelentkező jogai és kötelezettségei

 1. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat kizárólag saját célra felhasználni.
 2. A Jelentkező a Képzés anyagait más részére nem adhatja át, nem terjesztheti, vagy sokszorosíthatja, nem teheti hozzáférhetővé harmadik személy részére, sem ingyenesen, sem ellenszolgáltatás fejében. A Képzésen kiadott anyagok – bármely, a magáncélú felhasználás esetét meghaladó felhasználása - szigorúan tilos.
 3. A Rákos Zsuzsanna E.V. írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, vagy sokszorosítása.
 4. Bármely fenti cselekmény szerzői jogokat sért, melyek megsértéséért a Jelentkező a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (Ptk.) szerint felelősséggel tartozik. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. Rákos Zsuzsanna E.V. illetve az előadók a felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni. A szerzői jogok megsértése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Rákos Zsuzsanna E.V. a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.
 5. Online képzés esetében a részvételhez szükséges informatikai infrastruktúra fenntartása a Jelentkező feladata.
 6. A gyakorlati típusú képzésekhez szükséges képzési anyagokat Rákos Zsuzsanna E.V. biztosítja, amennyiben az adott képzés így lett mehirdetve, azonban a képzés elvégzéséhez szükséges eszközöket, munkaruházatot, egyéni védőfelszerelést a Jelentkező köteles biztosítani. Erről a Rákos Zsuzsanna E.V. a Jelentkezőt előzetesen értesíti.
 7. Tanúsítvány kiadása: A Jelentkező a teljes képzés elvégzése esetén Tanúsítványt kap, mely a Képzés elvégzését tanúsítja. Tanúsítvány nem adható ki, ha a Jelentkező nem a teljes képzésen vett részt, különös tekintettel a gyakorlati képzés elmulasztására. A gyakorlati képzés során a Jelentkező- a Tanúsítvány megszerzése érdekében- köteles a gyakorlati feladatokat elvégezni.
 8. Online tanfolyam esetén az Tanúsítvány kézbesítésre kerül.
 9. A Jelentkezést a képzés napján reggel 8 óra 30 percig lehet megtenni. Az ezt követően leadott Jelentkezés esetén Rákos Zsuzsanna E.V. online Tanúsítványt biztosít.
 10. Elállás a szerződéstől/A képzés lemondása: A Jelentkező jogosult lemondani a részvételt, azaz a szerződéstől elállni. A Jelentkezőt a jelentkezés visszaigazolásától számított 14 napon belül indokolás nélkül is megilleti az elállás joga. A Jelentkező az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű, e-mailben megtett nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 11. Az elállás jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Jelentkező az elállási nyilatkozatát a jelentkezés visszaigazolásától számított 14 naptári napon belül Rákos Zsuzsanna E.V. részére elküldi. A Jelentkezőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fenti rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

RÁKOS ZSUZSANNA E.V. JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 1. Ha a Jelentkező eláll a szerződéstől, a Rákos Zsuzsanna E.V. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Jelentkező által megfizetett teljes képzési díjat, ideértve a képzési díj megfizetésével összefüggésben felmerült költségeket is.
 2. Rákos Zsuzsanna E.V. elállás vagy felmondás esetén a Jelentkezőnek visszajáró összeget az igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Jelentkező kifejezett beleegyezése alapján Rákos Zsuzsanna E.V. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Jelentkezőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 3. Amennyiben az elállás (a képzés lemondása) a jelentkezés visszaigazolásától számított 14 napon túl történik meg, a képzést megelőző • 14. napig történő lemondás esetén a bruttó képzési díj 100%-a, • 7. naptári napig történő lemondás esetén a bruttó képzési díj 75%-a kerül visszatérítésre. • 1 naptári napon belül történő lemondás esetén a bruttó képzési díj nem került visszatérítésre.
 4. Bármely esetben lehetőség van arra, hogy a Felek az addig befizetett képzési díj összegét más időpontban megtartott Képzésre számítsák be, melyet az Ügyfélszolgálaton keresztül szükséges egyeztetni.
 5. Amennyiben a Jelentkező a Képzésen nem jelenik meg, és az elállás (lemondás), vagy a távolmaradásról szóló előzetes értesítés nem történt, úgy a képzési díj visszatérítésének nincs helye.
 6. Befizetett részvételi díjat csak abban az esetben térít vissza az Rákos Zsuzsanna E.V. amennyiben a lemondásra szabályosan, a fenti feltételek szerint került sor.
 7. Rákos Zsuzsanna E.V. megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzést megelőző napon még nem érkezett meg a Rákos Zsuzsanna E.V. bankszámlájára.
 8. Rákos Zsuzsanna E.V.-nek jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy amennyiben a Képzés elháríthatatlan külső ok miatt nem kerülhet megtartásra. Rákos Zsuzsanna E.V. vállalja, hogy ilyen esetben a Jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és az esetleges új időpontról.
 9. Rákos Zsuzsanna E.V. indokolt esetben fenntartja magának a jogot a Képzés programjának egyoldalú megváltoztatására. Az ebből eredő bármely kárért a Felek kizárják Rákos Zsuzsanna E.V. felelősségét.
 10. Rákos Zsuzsanna E.V. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki, úgy a Képzést személyes jelenlét helyett online formában tartsa meg. Jelentkező tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a jelentkezése automatikusan az online formában megtartott Képzésre értendő, a megfizetett jelentkezési díj visszatérítésének nincs helye, a Jelentkező az online tanfolyamon való részvételre jogosult.
 11. Amennyiben a Képzés- annak jellegénél fogva- online módon nem tartható meg Rákos Zsuzsanna E.V. fenntartja a jogot a képzés más időpontban történő megtartására, mely esetben a Jelentkező a módosított időpontban megtartott tanfolyamon való részvételre jogosult.

ADATVÉLDELEM

Rákos Zsuzsanna E.V. a birtokába jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően, a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon kezeli Rákos Zsuzsanna E.V. részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon.

PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzéssel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Rákos Zsuzsanna E.V. ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető info@ruscona.hu e-mail címen. 2. A Jelentkezőnek Rákos Zsuzsanna E.V. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@ruscona.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat a Rákos Zsuzsanna E.V. 30 napon belül bírálja el és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről. 3. Amennyiben a Jelentkező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Jelentkező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

  Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.Telefonszám: +36-1 450-2598 Email: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board) Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszám: +36 (1) 488-2131, Fax szám: +36 (1) 488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (XI.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Rákos Zsuzsanna E.V. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 3. Rákos Zsuzsanna E.V. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.
 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

  Címzett:
  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
  2 Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  3 A fogyasztó(k) neve:
  A fogyasztó(k) címe:
  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  Kelt
  1. Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefaxszámának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
  2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
  3 A megfelelő jelölendő